محصولات

NPK 10-52-10+TE

تماس بگیرید

کود کامل NPK

تماس بگیرید

کود مرغی

تماس بگیرید

NPK 20-20-20+TE

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

قیمت ویژه: ۱۱,۷۰۰ تومان

مونو آمونیوم فسفات

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

اوره فسفات

تماس بگیرید

نیترات کلسیم

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

قیمت ویژه: ۵,۷۰۰ تومان

نیترات منیزیم

تماس بگیرید