مقالات

توصیه و برآورد کود در ایران: چالش ها و راهکارها

توصیه و برآورد کود در ایران: چالش ها و راهکارها

سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشاورزی است که پس از گندم و برنج از منابع اصلی مواد غذایی محسوب ‏می‌شود. زراعت سیب زمینی نیز همانند سایر زراعتها مورد هجوم عامل‌های خسارت‌زا اعم از آفات ، امراض و ‏علفهای هرز قرار می‌گیرد. چنانچه این آفتها و بیماریها مورد توجه و کنترل قرار نگیرند خسارت قابل توجهی به ‏تولید این محصول وارد می‌سازند‎.‎

ادامه مطلب
انواع کودهای شیمیایی،آلی(ارگانیک) و زیستی(بیولوژیک) در کشاورزی

انواع کودهای شیمیایی،آلی(ارگانیک) و زیستی(بیولوژیک) در کشاورزی

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.کود ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :شیمیایی - آلی یا ارگانیک - بیولوژیک یا زیستی

ادامه مطلب
علف هرز مزارع سیب زمینی و نحوه کنترل آنها‏

علف هرز مزارع سیب زمینی و نحوه کنترل آنها‏

سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشاورزی است که پس از گندم و برنج از منابع اصلی مواد غذایی محسوب ‏می‌شود. زراعت سیب زمینی نیز همانند سایر زراعتها مورد هجوم عامل‌های خسارت‌زا اعم از آفات ، امراض و ‏علفهای هرز قرار می‌گیرد. چنانچه این آفتها و بیماریها مورد توجه و کنترل قرار نگیرند خسارت قابل توجهی به ‏تولید این محصول وارد می‌سازند‎.‎

ادامه مطلب